การพัฒนาชุมชนและการเป็นพันธมิตร

โออิชิดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านโครงการ “ให้” ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี และสานต่อโครงการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ขยายความช่วยเหลือในวงกว้างขึ้น เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนอาหาร การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยกิจกรรมที่โดดเด่นในปี 2564 ประกอบด้วย

- โครงการ “ให้ สู้ภัยโควิด-19”ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งกำลังใจและความสดชื่นให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักในการรับมือกับผู้ป่วย มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ โออิชิ อีทโตะ แซนวิช, ชาเขียวโออิชิ โกลด์ ชาเขียวญี่ปุ่น พรีเมียมเพื่อสุขภาพ สูตรไม่มีน้ำตาล และน้ำดื่มตราช้างให้กับ 7 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันบำราศนราดูร โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปบรรจุในตู้แช่เย็นที่จัดตั้งไว้ให้บริเวณหวอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยจำนวนชาเขียวโออิชิ 270,456 ขวด, แซนวิช 118,120 ชิ้น และน้ำดื่มตราช้าง 471,480 ขวด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

- โครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน”

โออิชิรวมพลัง ส่งต่อน้ำใจให้คนไทยยามเผชิญวิกฤตโควิด-19 เนื่องในวาระครบรอบ 22 ปี (9 กันยายน 2564) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการกุศลในโครงการ “ส่งอิ่ม ให้ ยิ้มสู้ไปด้วยกัน” โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเดินสายไปมอบผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นและเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย ศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อเขตพระนคร, โครงการพระไม่ทิ้งโยม, ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดวัดสุทธิวราราม, โครงการรับเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ฟรี วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตลอดจนชุมชนที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับโรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามเทศบาลเมือง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, ศูนย์พักคอยเทศบาลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี, โรงพยาบาลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี, โรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้น ยังมีชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่บริษัทลงพื้นที่ไปมอบอาหารและเครื่องดื่มโออิชิ ได้แก่ บ้านเด็กกำพร้ามูลนิธิบ้านนกขมิ้น, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนรามอินทรา

- โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

ในปี 2564 ประเทศไทยเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ โออิชิจึงให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ โออิชิ “ให้” สู้ภัยโควิด-19 โดยนำเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ทั้งแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานโออิชิ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนที่โรงงานเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ อาทิ ศูนย์พักคอยเทศบาลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

- โครงการ “น้ำดื่มสะอาด”

ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 สำหรับโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เขตโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่โออิชิเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ โดยในปี 2564 โออิชิเข้าไปปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้สะอาด ได้มาตรฐาน ถูกหลักอนามัยให้กับโรงเรียนวัดสำนักบก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงงานผลิตเครื่องดื่มโออิชิในเขตอุตสาหกรรมอมตะนคร ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของพนักงานโรงงานโออิชิ จำนวนรวม 250 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โออิชิได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

- โครงการ ทุนบุตรพนักงาน
โออิชิใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่พนักงานและส่งต่อความห่วงใยไปยังบุตรพนักงาน ผ่านการสนับสนุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ทุนบุตรพนักงาน” ซึ่งเริ่มให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลา 14 ปี โดยมอบทุนให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปี 2564 นี้ ได้มอบทุนจำนวน 117 ทุน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่พนักงานได้ 117 ครอบครัว

- โครงการ “Work Integrated Learning”

โออิชิสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาโดยจัด “โครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน” หรือ “Work-integrated Learning” (WIL) ซึ่งเป็นโครงการที่โรงงานผลิตเครื่องดื่มชาเขียวนวนคร จังหวัดปทุมธานี และโรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (ครัวกลาง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งยกระดับมาจากสหกิจศึกษาเป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเข้าด้วยกัน มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี เน้นเรียนจริง รู้จริง และทำจริง เมื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาจบแล้วต้องประกอบอาชีพได้ พร้อมมีการประเมินผลตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งโครงการ WIL นี้ เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 3 กลุ่มดังนี้

(1) ส่วนองค์กร (อุตสาหกรรม): องค์กรได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย จึงได้องค์ความรู้ คำแนะนำและคำปรึกษาในเชิงหลักการและเทคนิคจากทางมหาวิทยาลัย บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำโครงการ เช่น การเพิ่มผลผลิต การประหยัดค่าใช้จ่าย
(2) นักศึกษา: ได้ประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานจริง จึงเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้น้อง ๆ ที่เข้าโครงการได้มีโปรไฟล์ที่ดี สามารถนำทักษะเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้
(3) สถาบันการศึกษา: สถาบันการศึกษาได้รับความร่วมมือในด้านการศึกษาระดับองค์กร ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีอัตราการได้งานสูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นการร่วมพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มพูนไปด้วย

- โครงการรักษ์อาหาร ลด Food Waste
ร้านอาหารในเครือโออิชิเข้าร่วมโครงการรักษ์อาหารของมูลนิธิสโกลารส์ออฟซัสทีแนนซ์ (SOS Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณขยะอาหาร ไม่ทำให้อาหารกลายเป็นขยะไปอย่างสูญเปล่า เนื่องจากขยะประเภทอินทรีย์ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของโลกในปัจจุบัน (2) แบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนในสังคม โดยปัจจุบันมีร้านอาหารในเครือโออิชิจำนวน 3 ร้านเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้านชาบูชิ สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ร้านชาบูชิ สาขาสามย่านมิตรทาวน์ และร้านโออิชิ อีทเทอเรียม สาขาสามย่านมิตรทาวน์ ส่วนรูปแบบการดำเนินการ คือ ทางร้านจะนำอาหารที่เหลือจากการใช้งาน ซึ่งเป็นอาหารที่ยังรับประทานหรือปรุงประกอบได้ เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ปูอัด ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ และอาหารทอดมาจัดเก็บอย่างถูกวิธีภายใต้การควบคุมโดยฝ่ายประกันคุณภาพของโออิชิ (QA) เพื่อช่วยให้อาหารยังคงคุณภาพและปลอดภัยสำหรับบริโภค หลังจากนั้นนำไปส่งต่อให้กับมูลนิธิ SOS Thailand ซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งต่ออาหารให้ชุมชนที่ต้องการ ซึ่งอาหารจากโออิชิได้ส่งต่อให้ชุมชนต่าง ๆ ที่ขาดแคลนเป็นจำนวนสิบกว่าชุมชนแล้ว อาทิ ชุมชนวัดรวกบางกอกน้อย ชุมทางรถไฟคลองเตย บ้านเมอร์ซี่เซ็นเตอร์คลองเตย ชุมชนคนไร้บ้านปทุม เป็นต้น

- สนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ มอบน้ำสะอาดใส ให้ชีวิต”
โออิชิสนับสนุนเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิและน้ำดื่มคริสตัลให้กับโครงการ “ปันน้ำใจ มอบน้ำสะอาดใส ให้ชีวิต” ของมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส 3 กลุ่มที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มเด็กพิการ-เด็กกำพร้า และกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อ HIV

- สนับสนุนอาหาร - เครื่องดื่ม กิจกรรม Christmas Charity Carnival 2020

โออิชิ สนับสนุนแซนวิชสไตล์ญี่ปุ่น โออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่มโออิชิ กรีนที ภายใต้โครงการ “ให้” สำหรับกิจกรรม Christmas Charity Carnival 2020 ที่จัดโดยมูลนิธิ Central Thailand Mission ที่โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews International School โดยเด็กๆ และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ The Emergency Home, The House of Blessing, The Thanksgiving Home, The Mercy Centre, The Rangsit Babies’ Home, Pakistani asylum-seekers and refugees