การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

โออิชิเชื่อว่าความสุขและความก้าวหน้าของพนักงานเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งจากภายใน โออิชิมีความตั้งใจในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Oneness) โดยมอบโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และแสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันเป็นผลให้พนักงานของโออิชิเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ ทำงานอย่างมีความสุขและอยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน โดยมีการบริหารจัดการบุคลากร ดังนี้

(1) โครงสร้างและบทบาทที่ชัดเจน
- จัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของงานแต่ละตำแหน่ง
- ขยายการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และเส้นทางอาชีพ (Career Path) ในกลุ่มงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร

(2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้กับตลาด
- บริหารและวิเคราะห์ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมโดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

(3) การบริหารผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
- การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการวางแผนพัฒนาทักษะ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตนได้วางไว้ ส่งเสริมการมีผลงานให้เป็นเลิศ

(4) การพัฒนาพนักงานแบบองค์รวม
- ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้ในแบบ 70:20:10 รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และโปรแกรมการติดตามความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

(5) การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและบุคลากรเชิงรุก
- ยกระดับการเตรียมความพร้อมของพนักงานและผู้บริหารในการสืบทอดตำแหน่งให้มีความพร้อมและความสามารถทันกับการเติบโตของธุรกิจ

(6) การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพและการดูแลพนักงานใหม่
- พัฒนากระบวนการค้นหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่องค์กรต้องการ รวมถึงดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
- ส่งเสริมโอกาสในการเติบโตของพนักงาน ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจจากบริษัทในเครือทั้งหมดที่มีการเปิดรับสมัคร ตามแนวทาง Limitless Opportunity (โอกาสไร้ขีดจำกัด)

(7) การส่งเสริมวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อค่านิยมองค์กร