การจัดการพลังงานโออิชิบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องดื่มของโออิชิทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 version 2018 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

{{ TABLE }}

ด้วยการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฎิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 version 2018 โออิชิจึงได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยโรงงานผลิตเครื่องดื่มในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level 3) ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม