การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

โออิชิ กำหนดแผนการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยพัฒนาความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรและความเป็นอยู่ของชุมชนรอบโรงงาน โดยกำหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

{{TABLE}}

จากการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ โออิชิ จึงได้รับการรับรองด้านการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
• ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (Carbon Footprint for Organization: CFO): โดยบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานผลิตเครื่องดื่มเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โรงงานผลิตเครื่องดื่มเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงงานโออิชิ ฟุ้ด เซอร์วิส (ครัวกลาง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• ใบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรับรองหรือฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โออิชิ กรีนที ขนาด 380 มิลลิลิตร รสต้นตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และกลิ่นองุ่นเคียวโฮผสมวุ้นมะพร้าว ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ใบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์หรือฉลาดลดโลกร้อน (CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม โออิชิ กรีนที ขนาด 380 มิลลิลิตร รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และกลิ่นองุ่นเคียวโฮผสมวุ้นมะพร้าว ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: โดยในปี 2564 โรงงานโออิชิที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีดังนี้

{{TABLE}}