สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

จากเทรนด์การดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจ และผู้บริโภคยุคนี้ให้ความใส่ใจกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น โออิชิตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี จึงพัฒนาสินค้า โดยคำนึงถึงสุขภาพและความต้องการของผู้บริโภคตามสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน โดยมีการดำเนินงานดังนี้

1. การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
โออิชิคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดของบริษัทเพื่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่ผู้บริโภค โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
• ใช้มาตรฐานสากล (Codex Alimentarius Commission – CAC) ในการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยตามข้อกำหนดของ FAO/WHO
• คัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบว่ามีคุณภาพและปลอดภัยผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน GMP จาก Thai FDA เป็นอย่างน้อย
• สำหรับกระบวนการจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องดื่มชาเขียว โออิชิได้มีการประเมินเรื่อง GMOs โดยวัตถุดิบในกลุ่มใบชา กลุ่มน้ำตาลฟรุคโตส กลุ่ม Concentrate รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ มีเอกสารรับรองว่าเป็น Non-GMOs

2. กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
โออิชิ ให้ความสำคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน โดยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการบริการ รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ด้วยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผู้บริโภค เช่น มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP และ HACCP

โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: มีการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีภายในโรงงานและแหล่งผลิตต่างๆ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ ดังนี้
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GHP & HACCP Codex 2020 จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 Version 5.1 (Food Safety System Certification) สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโออิชิแบบบรรจุกล่องและบรรจุขวดแบบเย็นและปลอดเชื้อ โดยระบบครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวางแผนการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องของการจัดการงานบริการ การปกป้องอาหาร (Food Defense) การป้องกันอาหารปลอม (Food Fraud) และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ระบบ ISO 22000 กำหนดไว้ จากบริษัท SGS (Thailand)
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
• ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกกลุ่มสินค้า จากบริษัท SGS (Thailand) และสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเกี๊ยวซ่าเพื่อการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร
• บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร BRC (British Retail Consortium) Issue 8 ของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเกี๊ยวซ่าทั้งหมด จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry System) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 สำหรับกระบวนการผลิตอาหารทุกกลุ่มสินค้า
• ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001: 2018 & TIS 45001-2561 จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001: 2018 จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” 3 ปีซ้อน (ปี 2560-2562) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงผ่านการรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตามและป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 ในสถานที่กระบวนการผลิต และบุคลากรตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อีกทั้งบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ทุกโรงงานผ่านการรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโควิด-19 ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง Thai STOP COVID Plus โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานวังม่วง ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 จากกระทรวงแรงงาน

ร้านอาหาร: มุ่งพัฒนาคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการและการปฏิบัติงานตามแบบมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเมนูมีความปลอดภัย ขั้นตอนการปรุงและประกอบอาหารในร้านอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP จาก SGS สามารถสอบกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทวนสอบผ่านจุด CCP (Critical Control Point) อย่างสม่ำเสมอ

การขนส่ง: มีระบบการจัดการและการขนส่งวัตถุดิบด้วยระบบ Cold Chain Logistics ที่ได้มาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP (Codex Alimentarius Commission - CAC)

รางวัลและประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน และการเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจำปี 2564 ในฐานะแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถือและเป็นแบรนด์ชาเขียวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคในหมวดชาพร้อมดื่มต่อเนื่องกัน 10 ปีซ้อน (ปี 2555-2564) จากนิตยสารแบรนด์เอจทำการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพจนได้ผลสำรวจที่แม่นยำ
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับ “การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาผู้ควบคุมกระบวนการเครื่องบรรจุขวด (บรรจุเย็นในสภาวะปลอดเชื้อ) ระดับ 1” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นการสร้างระบบประกันคุณภาพฝีมือและทักษะของพนักงานผู้ควบคุมเครื่องบรรจุสายการผลิต (CAF-Filler Operator)

3. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ
โออิชิ มีการทำวิจัยและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด โดยนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
3.1 เครื่องดื่มชาเขียวปรับลดปริมาณน้ำตาล
เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมีการปรับลดน้ำตาล เช่น ชาเขียวโออิชิ รสแตงโม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ” แล้ว ได้แก่ ชาเขียวโออิชิ รสต้นตำรับ ชาเขียวโออิชิ รสข้าวญี่ปุ่น ชาเขียวโออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ ชาเขียวโออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ ชาเขียวโออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ ชาเขียวโออิชิ โกลด์ เซนฉะผสมมัทฉะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ โออิชิ โกลด์ วาโคฉะ ชาเขียวโออิชิ พลัสซี กลิ่นส้มผสมวุ้นมะพร้าว ชาเขียวโออิชิ รสแตงโม ชาเขียวโออิชิ รสแอปเปิ้ลฮันนี่ สูตรไม่มีน้ำตาล และชาเขียวโออิชิ ชาคูลล์ซ่า รสองุ่นเคียวโฮ
3.2 ผลิตภัณฑ์อาหารลดปริมาณโซเดียม ไม่ใช้ผงชูรสและวัตถุกันเสีย
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน โออิชิ อีทโตะ ได้แก่ เกี๊ยวซ่าซุปมิโสะ และเกี๊ยวซ่าซุปสุกี้ยากี้ มีการปรับลดปริมาณโซเดียมลงจากสูตรเดิม นอกจากนั้น ยังคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารพร้อมทาน กลุ่มเบนโตะ (ราเมนพร้อมทาน) ให้ปราศจากผงชูรส วัตถุกันเสีย พร้อมเตรียมขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต
3.3 ใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ในการประกอบอาหาร
3.4 เพิ่มสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ
• ชาเขียวโออิชิ ปรับปรุงสูตร โดยเพิ่มปริมาณสารอาหาร เช่น เพิ่มวิตามินซี 200% สำหรับชาเขียวโออิชิ พลัสซี และเพิ่มวิตามินบีสำหรับ โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ วิตามินบีสูง
• ร้านอาหารญี่ปุ่นชาบูชิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชาบู-ชาบู เพื่อเน้นย้ำในเรื่องสุขภาพ โดยจัดทำน้ำซุปชาบู-ชาบู สูตรผสมคอลลาเจน เป็นเมนูพิเศษจำหน่ายในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564