การพัฒนาบุคลากร

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โออิชิ จึงมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) อันเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าในงาน และดูแลใส่ใจผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 โออิชิ ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
• มีการจัดอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายปีให้แต่ละหน่วยงาน
• มีโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้บุคลากรในแต่ละระดับได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองและเติบโตในองค์กร
• จัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยจัดทำร่วมกับพนักงาน ครอบคลุมพนักงานในระดับ 4 ขึ้นไป เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็ง สำหรับการเตรียมความพร้อมให้ พนักงานที่จะก้าวไปสู่ระดับงานที่สูงขึ้นในสายอาชีพของตน โดยมีการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนากับพนักงาน และหัวหน้างานอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 6 เดือน
• โออิชิ ร่วมกับไทยเบฟในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานฝึกอบรมพนักงาน เช่น การลงทะเบียน การบันทึกประวัติฝึกอบรม ตลอดจนการรายงานผลการทดสอบต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ทำให้มีการใช้เอกสารลดลง การประมวลผล ข้อมูลของการฝึกอบรมสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งการฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ยังสามารถตอบสนองต่อนโยบาย Social Distancing ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
• จัดโครงการอบรมแบบดิจิทัลผ่านการศึกษาด้วยตนเอง (OISHI Corporate Online Training Program) เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของพนักงานแบบทุกที่ทุกเวลา โดยพนักงานสามารถเลือกพัฒนาในหัวข้อที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เพื่อนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากที่เปิดโครงการอบรมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 เดือน (1-30 กันยายน 2564) พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 31% และผ่านการวัดผล 100% โดยเนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

(1) Business Effectiveness: การบริหารจัดการงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(2) Team Effectiveness: การบริหารและพัฒนาทีมงาน ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(3) Marketing and Service Excellence: เพื่อให้สามารถบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทัน ท่วงที
(4) Media and Learning Technology: การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรูปแบบ ออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
(5) Communication Effectiveness: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ทั้งในการสื่อสารระหว่างบุคคลและในการสื่อสารกับคนหมู่มาก
(6) Digital Literacy: เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
Talent Attraction and Retention

โออิชิ เชื่อว่าความสุขและความก้าวหน้าของพนักงานเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ส่งเสริมให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้ยาวนาน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งจากภายใน โออิชิมีความตั้งใจในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Oneness) โดยมอบโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และแสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน เป็นผลให้พนักงานของโออิชิเป็นบุคลากรที่มีความสามารถ ทำงานอย่างมีความสุขและอยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน โดยมีการบริหารจัดการบุคลากร ดังนี้

(1) โครงสร้างและบทบาทที่ชัดเจน
• จัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของงานแต่ละตำแหน่ง
• ขยายการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และเส้นทางอาชีพ (Career Path) ในกลุ่มงานให้สอดคล้องกับ โครงสร้างองค์กร

(2) ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้กับตลาด
• บริหารและวิเคราะห์ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

(3) การบริหารผลการดำเนินงานที่โดดเด่น
• การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการวางแผน พัฒนาทักษะ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตนได้วางไว้ ส่งเสริมการมีผลงานให้เป็นเลิศ

(4) การพัฒนาพนักงานแบบองค์รวม
• ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้ ในแบบ 70:20:10 รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้แผนพัฒนา รายบุคคล (IDP) และโปรแกรมการติดตามความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

(5) การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งและบุคลากรเชิงรุก
• ยกระดับการเตรียมความพร้อมของพนักงานและผู้บริหารในการสืบทอดตำแหน่งให้มีความพร้อม และความสามารถทันกับการเติบโตของธุรกิจ

(6) การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพและการดูแลพนักงานใหม่
• พัฒนากระบวนการค้นหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่องค์กรต้องการ รวมถึงดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
• ส่งเสริมโอกาสในการเติบโตของพนักงาน ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจจากบริษัทในเครือทั้งหมดที่มีการเปิดรับสมัคร ตามแนวทาง Limitless Opportunity (โอกาสไร้ขีดจำกัด)

(7) การส่งเสริมวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร
• สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว (Oneness) รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อ ค่านิยมองค์กร