จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โออิชิ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยบริษัทตระหนักดีว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริม และเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ