การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โออิชิมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการให้สินบน หรือการคอร์รัปชั่น โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือห้ามใช้ประโยชน์จากการบริจาคและการทำสาธารณกุศลไปสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

โออิชิป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการติดตามประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งจะมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส พร้อมกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงาน และร้านอาหาร
2. ปลูกฝัง สื่อสาร ทำความเข้าใจ และกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
3. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
4. มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นระบบและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สื่อสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต