การบริหารความเสี่ยง

โออิชิได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อบริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตาม ประเมิน และบริหารจัดการความไม่แน่นอนตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรของโออิชิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้เห็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญและโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและบรรเทาผลกระทบรวมถึงใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคและสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

โออิชิยึดมั่นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนของโออิชิจึงครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โออิชิจึงดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรตามแนวทางของ COSO : Enterprise Risk Management โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1. โครงสร้างการกำกับดูแล ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ความเข้าใจในบริบทและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ติดตามและสื่อสารปัจจัยเสี่ยงและแนวโน้มสำคัญในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กร
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ ทั้งในระดับองค์กร ระดับจัดการ จนถึงระดับปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยจะต้องสามารถ ระบุวิเคราะห์ ประเมินตอบสนอง และติดตามกระบวนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงที่สำคัญทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของโออิชิ
4. การติดตาม รายงาน และประเมินผล มีการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสายงาน ระดับสายธุรกิจ และระดับองค์กร
5. การสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานได้พูดคุยหรือเสนอความเห็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านการทำงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำเวิร์คช็อปร่วมกันในงาน Oishi Group Conference เป็นต้น

โออิชิพิจารณา “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กร” จากสาระสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนขององค์กรที่มีทั้งผลกระทบและโอกาสต่อธุรกิจ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1) ระดับ “สูงมาก” (E) 2) ระดับ “สูง” (H) 3) ระดับ “ปานกลาง” (M) และ 4) ระดับ “ต่ำ” (L) การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับต่างๆ ถือเป็นความท้าทายของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง รวมถึงผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ โออิชิได้ร่วมทำการประเมินด้านความยั่งยืนภายใน (Internal Sustainability Assessment) กับไทยเบฟเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และผนวกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและความเสี่ยงให้เกี่ยวโยงกับกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและความเสี่ยง

การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นภายในองค์กรที่มีการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนและความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืน และร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน ติดตาม และจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร โออิชิจึงได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผนงานตามกลยุทธ์ขององค์กร การจัดทำงบประมาณ และการปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างความเสี่ยง โอกาสการเติบโตของธุรกิจและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน การปฏิบัติงานต่าง ๆ หากประเมินว่ามีโอกาสเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจก็จะนำเสนอประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ กับคณะทำงานบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อรวบรวมข้อมูลในทะเบียนความเสี่ยงองค์กรและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงต่อไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมและสัมมนาเป็นประจำทุกปีและนำความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วย

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของโออิชิ
โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
{{ TABLE }}

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง
{{ TABLE }}