OISHI SUSTAINABILITY

นวัตกรรม

ห่วงโซ่คุณค่าของโออิชิ

การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

การตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาบุคลากร

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการพลังงาน

บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน

การบริหารจัดการขยะอาหาร