OISHI SUSTAINABILITY

การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร

นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

นวัตกรรม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร

การพัฒนาชุมชนและการเป็นพันธมิตร

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การพัฒนาบุคลากร

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

การจัดการพลังงาน

การบริหารจัดการของเสียและบรรจุภัณฑ์

การบริหารจัดการน้ำ

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ