การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

โออิชิ มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ 2) เป็นศูนย์ภายในปี 2583 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โออิชิจึงได้กำหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

โรงงาน แนวทางการบริหารจัดการ ผลลัพธ์ปี 2565
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานีปรับปรุงระบบต้นกำลัง โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊มในระบบการผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) ให้สอดคล้องกับอัตราการใช้ลดการใช้ไฟฟ้า 134,822 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 56,706 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 3,296 ต้น
ปรับปรุงระบบต้นกำลัง โดยติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบทำน้ำเย็นลดการใช้ไฟฟ้า 506,590 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 213,071 กิโลกรัมคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 12,387 ต้น
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน โดยติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แทนการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Water Cooled Chiller System)ลดการไฟฟ้า 665,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 279,699 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 16,261 ต้น
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง UHT ให้สามารถผลิตต่อเนื่องได้นาน ช่วยลดความถี่การทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning in Place)ลดไฟฟ้า 525,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 220,815 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 12,838 ต้น
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงงานลดไฟฟ้า 1,258,564 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 629,156 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 36,579 ต้น
ปรับปรุงการใช้ลมที่เหลือจากกระบวนการเป่าขวด โดยนำลมที่เหลือจากกระบวนการเป่าขวดหมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบต้นกำลังลดไฟฟ้า 192,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 95,981 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 5,580 ต้น
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำดื่มให้สามารถผลิตสินค้าได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น ช่วยลดความถี่การทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning in Place)ลดไฟฟ้า 98,400 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 49,190 กิโลกรัม คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 2,860 ต้น
โรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (ครัวกลาง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีนำพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงงานลดไฟฟ้า 1,177,895 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 588,829 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าต้นไม้ที่ปลูก 34,324 ต้น

จากการบริหารจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ โออิชิ จึงได้รับการรับรองด้านการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
• ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (Carbon Footprint for Organization: CFO): โดยบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (ครัวกลาง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้สามารถคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

• ใบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรับรองหรือฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ กรีนที ขนาด 380 มิลลิลิตร รสต้นตำรับ รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และกลิ่นองุ่นเคียวโฮผสมวุ้นมะพร้าว ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ใบประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์หรือฉลากลดโลกร้อน (CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน): โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ กรีนที ขนาด 380 มิลลิลิตร รสน้ำผึ้งผสมมะนาว และกลิ่นองุ่นเคียวโฮผสมวุ้นมะพร้าว ผ่านการประเมินและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy (CE) ด้วยหลักการ EPR : Extended Producer Responsibility ผ่านการทำงานของสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE (ทิป-เอ็ม-เซ่) และเครือข่ายรวม 66 องค์กร

• ใบรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: โรงงานโออิชิปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เหมาะสมและลดลง ดังนี้ โรงงานผลิตเครื่องดื่มในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ลดลงเหลือ 25,022 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากเดิม 25,848 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โรงงานผลิตเครื่องดื่มในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมาะสมประมาณ 1,577 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากเดิม 1,329 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือประมาณ 17,907 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากเดิม 19,699 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (ครัวกลาง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือประมาณ 8,335 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากเดิม 9,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งมีบริษัท ECEE ที่ได้ผ่านเกณฑ์และการรับรองจาก TGO เป็นผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โรงงาน ปี 2564 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) ปี 2565 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) % ความเปลี่ยนแปลง
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี25,84825,022ลดลง 3.2%
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี19,69917,907ลดลง 9.1%
โรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (ครัวกลาง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี9,1408,335ลดลง 8.8%