การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โออิชิ มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มา หรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือห้ามใช้ประโยชน์จากการบริจาคและการทำสาธารณกุศลไปสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาด รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง ความสำคัญและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการเปิด โอกาสและเอื้อประโยชน์
ต่อการกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ อันอาจส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

โออิชิ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการ ติดตามประเมินและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งจะมีการรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส พร้อมกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ โรงงาน และร้านอาหาร
2. ปลูกฝัง สื่อสาร ทำความเข้าใจ และกำหนดให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
4. มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรอย่างเป็นระบบและจริงจัง รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. สื่อสารกับคู่ค้าถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต


การตรวจสอบทุจริตภายในองค์กร
สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โออิชิ จัดให้มีมาตรการกำกับดูแลและมีช่องทางสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งพนักงานในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านหลากหลายช่องทางที่เปิดเผย รวมถึง ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
เว็บไซต์: www.oishigroup.com
อีเมล: AuditCommittee@Oishigroup.com
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36
ห้องเลขที่ บี 3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นอกจากนี้ โออิชิ ได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส โดยถือว่าข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและการให้ความคุ้มครองตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 (“ระเบียบการรับเรื่อง ร้องเรียน”) เพื่อให้กาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของโออิชิมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงพนักงานว่าจะได้รับการป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้ง ให้โทษ หรือปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้เบาะแสแก่โออิชิ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวได้กระทำโดยไม่สุจริตหรือมีเจตนามุ่งร้ายทำลายบริษัท หรือบุคคลอื่น หรือผิดกฎหมาย หรือระเบียบวินัยของบริษัท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลเบาะแสที่ผ่านเข้ามาตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดกรอง บริหารจัดการ และตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแส หากมีมูลความจริงที่จะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และแนะนำแนวทางการแก้ไข หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะแจ้งการดำเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เรื่องร้องเรียนหรือการให้เบาะแสกระทำด้วยเจตนาที่ดี ปราศจากการมุ่งร้าย ทำลายชื่อเสียงของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อบริษัทถูกศาลพิจารณาแล้วว่าได้ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลนั้นจริง บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากบริษัทตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด