จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โออิชิดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถือเป็นองคืประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ

โออิชิกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์มุ่งเน้นพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย มีศีลธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อให้บริษัทบรรลุจุดมุ่งหมายในการรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณและรักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณไว้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของสังคม

โออิชิมีหน้าที่ที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและจะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงภาวะและปัจจัยความเสี่่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าทุกคนอย่างถูกต้องชอบธรรม บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนเข้าใจเนื้อหาและความหมายที่กำหนดไว้อย่างถ่องแท้ และประกาศให้บุุคลากรทุุกระดับของบริษัททราบ ประกอบกับต้องยอมรับและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากบุุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุก ๆ ส่วนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทอย่างจริงจังภายใต้นโยบายการกำกับดูแลที่ดี จะส่งผลกับบริษัทดังนี้
• ช่วยให้บริษัทรักษาความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุุกฝ่าย
• ทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงาน
• ทำให้เกิดความเป็นธรรมในองค์กร
• พนักงานมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นคนดีคนเก่ง
• องค์กรเป็นที่ยอมรับต่อสังคม
• เพื่อความผาสุุกของพนักงาน