การพัฒนาบุคลากร

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โออิชิ จึงมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับค่านิยมกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Global Values) อันเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง คิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าในงาน และดูแลใส่ใจผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2565 โออิชิ ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
• มีการจัดอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายปีให้แต่ละหน่วยงาน
• มีโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้บุคลากรในแต่ละระดับได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเติบโตในองค์กร
• จัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยจัดทำร่วมกับพนักงาน ครอบคลุมพนักงานในระดับ 4 ขึ้นไป เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง สำหรับการเตรียมความพร้อมให้พนักงานที่จะก้าวไปสู่ระดับงานที่สูงขึ้น ในสายอาชีพของตน โดยมีการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนากับพนักงานและหัวหน้างานอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 6 เดือน
• โออิชิ ร่วมกับไทยเบฟในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานฝึกอบรมพนักงาน เช่น
การลงทะเบียน การบันทึกประวัติฝึกอบรม ตลอดจนการรายงานผลการทดสอบต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ทำให้มีการใช้เอกสารลดลง การประมวลผลข้อมูลของการฝึกอบรมสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งการฝึกอบรมผ่านทางออนไลน์ยังสามารถตอบสนองต่อนโยบาย Social Distancing ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
• จัดโครงการอบรมแบบดิจิทัลผ่านการศึกษาด้วยตนเอง (OISHI Corporate Online Training Program)
เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของพนักงานแบบทุกที่ทุกเวลา โดยพนักงานสามารถเลือกพัฒนาในหัวข้อที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง เพื่อนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ซึ่งหลังจากที่เปิดโครงการอบรมดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 เดือน (1-30 กันยายน 2564) พบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 31% และผ่านการวัดผล 100% โดยเนื้อหาหลักสูตรแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
1. Business Effectiveness: การบริหารจัดการงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. Team Effectiveness: การบริหารและพัฒนาทีมงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. Marketing and Service Excellence: เพื่อให้สามารถบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที
4. Media and Learning Technology: การผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
ในรูปแบบออนไลน์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
5. Communication Effectiveness: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ทั้งในการสื่อสารระหว่างบุคคล และในการสื่อสารกับคนหมู่มาก
6. Digital Literacy: เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น


• พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยการนำเทคโนโลยีและระบบ Digital เข้ามาใช้ ประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรให้มีหลากหลายรูปแบบซึ่งโปรแกรมต่าง ๆ จะออกแบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และแผนการยกระดับความรู้และทักษะตามสมรรถนะของแต่ละสาขาวิชาชีพ (Functional Competency) ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Virtual Training, Hybrid Training และ Class room Training โดยวิทยากรภายในและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งการเรียนจากหลักสูตรออนไลน์ (E-training) ผ่านการทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และความร่วมมือของบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS : Learning Management System) เพื่อให้เป็นช่องทางและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับพนักงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอีกด้วย