สิทธิมนุษยชน

โออิชิ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลด้วยความยุติธรรม และยึดมั่นตามจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้เกียรติกัน และคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญและเจตนารมณ์ของหลักการสิทธิมนุษยชน โออิชิ เชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นรากฐานในการส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม โออิชิ จึงมีระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ได้นำมาใช้กับพนักงานของโออิชิ ทุกคน ดังนี้

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน รวมถึงชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งมาตรฐานแรงงานสากลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะมาจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ภาษา อายุ สีผิว ความแตกต่างทางร่างกาย ความเชื่อ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การศึกษา สถานภาพทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความหลากหลายทางเพศ หรือเรื่องอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน
• ปฏิบัติต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
• ไม่ใช้แรงงานเด็ก
• ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยมาตรฐานที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
• สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
• ประสงค์ให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่ค้าทุกกลุ่มจะได้รับความคุ้มครองในสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของโออิชิ
• มีกระบวนการและกลไกเยียวยาผลกระทบหรือความเสียหาย หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นผู้รายงานเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจของโออิชิ โดยยึดมาตรการการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนของบริษัท

โออิชิยังได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าดังนี้
• ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติต่อทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน
• ดำเนินการในเชิงรุกด้านสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง
• รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปลูกฝังให้ทุกส่วนในองค์กรเคารพในสิทธิมนุษยชนของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
• ให้ความรู้ ฝึกอบรม และสนับสนุนให้พนักงาน บริษัทคู่ค้า และลูกค้า เคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของตนอย่างเข้มงวด