สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

จากเทรนด์การดูแลสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจ และผู้บริโภคยุคนี้ให้ความใส่ใจกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น โออิชิตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดี จึงพัฒนาสินค้า โดยคำนึงถึงสุขภาพและความต้องการของผู้บริโภคตามสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน และมีการกำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเอาไว้ว่า ภายในปี 2573 ร้อยละ 80 ของยอดขายในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มาจากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ต้องได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” โดยมีการดำเนินการดังนี้

1. การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
โออิชิคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานข้อกำหนดของบริษัทเพื่อการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่ผู้บริโภค โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
• ใช้มาตรฐานสากล (Codex Alimentarius Commission – CAC) ในการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดภัยตามข้อกำหนดของ FAO/WHO
• คัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบว่ามีคุณภาพและปลอดภัยผ่านการรับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP จาก Thai FDA เป็นอย่างน้อย
• สำหรับกระบวนการจัดหาและคัดเลือกวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ ได้มีการประเมินเรื่อง GMOs โดยวัตถุดิบในกลุ่มใบชา กลุ่มน้ำตาลฟรุคโตส กลุ่ม Concentrate รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ มีเอกสารรับรองว่าเป็น Non-GMOs

2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดี
• ใช้ระบบการผลิตและเครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย ในทุกโรงงานผลิตเครื่องดื่มและอาหารของโออิชิ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ มุ่งเน้นในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย Healthier Choice อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียว โออิชิ โกลด์
• ร้านอาหารโออิชิสร้างสรรค์เมนูอาหารที่คำนึงถึงประโยชน์ทางโภชนาการที่ดี เป็นกลุ่มอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพซึ่งจะสามารถคุมปริมาณสารอาหารได้ เพื่อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภค และเพื่อให้ได้การรับรองเครื่องหมาย “อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) จากสถาบันโภชนาการในอนาคต
• เลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์
• สื่อสารข้อมูลด้านสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้บริโภคผ่านการแสดงฉลาก GDA, Nutrition Table, คุณประโยชน์จากสารอาหาร และการแสดงสัญลักษณ์ Healthier Choice Logo
• เลือกใช้พลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องสัมผัสอาหารโดยตรงตามมาตรฐานกฎหมายของบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะ เช่น พลาสติกตาม MOPH 295/2548
• ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่สกัดจากธรรมชาติ ในการทำความสะอาดร้านอาหาร ทั้งน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์ทำครัว น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้น สบู่ล้างมือ น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค น้ำยาทำความสะอาดระบบหมุนเวียนอากาศภายในร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ดี ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2565 ได้มีการใช้น้ำยาทำความสะอาดดังกล่าวกับร้านอาหารในเครือโออิชิ
รวมทั้งหมด 47 สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วยร้านอาหารโออิชิ ราเมน 33 สาขา และร้านคาคาชิ
14 สาขา นอกจากนั้น คู่มือการทำความสะอาดยังเป็นรูปแบบ QR Code เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ

3. กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
โออิชิ ให้ความสำคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน โดยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต การจัดเก็บ การขนส่ง และการบริการ รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังไปยังแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ด้วยมาตรฐานระดับสากล ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผู้บริโภค เช่น มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP และ HACCP
โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม: มีการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีภายในโรงงานและแหล่งผลิตต่าง ๆ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GHP & HACCP Codex 2020
จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000 Version 5.1 (Food Safety System Certification) สำหรับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโออิชิแบบบรรจุกล่องและบรรจุขวดแบบเย็นและปลอดเชื้อ โดยระบบครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร การจัดการทรัพยากร การวางแผนการผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย รวมถึงเรื่องของการจัดการงานบริการ การปกป้องอาหาร (Food Defense) การป้องกันอาหารปลอม (Food Fraud) และการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่ระบบ ISO 22000 กำหนดไว้ จากบริษัท SGS (Thailand)
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทั้งหมดของบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL) จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
• ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
• ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกกลุ่มสินค้าจากบริษัท SGS (Thailand) และสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเกี๊ยวซ่าเพื่อการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร
• บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร BRC (British Retail Consortium) Issue 8 ของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักรสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเกี๊ยวซ่าทั้งหมด จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry System) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 สำหรับกระบวนการผลิตอาหารทุกกลุ่มสินค้า
• ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตามเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001: 2018 & TIS 45001-2561 จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001: 2018 จากบริษัท SGS (Thailand)
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” 3 ปีซ้อน (ปี 2560-2562) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานนวนคร และโรงงานวังม่วงผ่านการรับรองตนเองว่าเป็น
สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของโควิค-19 ในสถานที่ กระบวน
การผลิต และบุคลากรตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค
สถาบันอาหาร และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อีกทั้งบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ทุกโรงงานผ่านการรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม สะอาด ปลอดภัย และป้องกันโควิด -19 ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง Thai STOP COVID Plus โดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานวังม่วง ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 ระดับประเทศ (ระดับทอง) จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 4
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด โรงงานอมตะนคร ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าที่จัดจำหน่ายได้ตามอุณหภูมิปกติ ระบบ GHP และ HACCP จากบริษัท SGS (Thailand) ในการผลิตซอสบรรจุขวดแบบต่างๆ

ร้านอาหาร: มุ่งพัฒนาคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและคงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยระบบการจัดการและการปฏิบัติงานตามแบบมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเมนูมีความปลอดภัย ขั้นตอนการปรุงและประกอบอาหารในร้านอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองระบบ GHP และ HACCP จาก SGS สามารถสอบกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทวนสอบผ่านจุด CCP (Critical Control Point) อย่างสม่ำเสมอ
การขนส่ง: มีระบบการจัดการและการขนส่งวัตถุดิบด้วยระบบ Cold Chain Logistics ที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHP และ HACCP (Codex Alimentarius Commission-CAC)

รางวัลและประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน และการเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ
• ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ประจำปี 2565 ในฐานะ
แบรนด์ที่ครองความน่าเชื่อถือและเป็นแบรนด์ชาเขียวอันดับ 1 ในใจผู้บริโภคในหมวดชาพร้อมดื่มต่อเนื่องกัน 11 ปีซ้อน (ปี 2555-2565) จากนิตยสารแบรนด์เอจ ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในทุกภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพจนได้ผลสำรวจที่แม่นยำ
• บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับ “การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาผู้ควบคุมกระบวนการเครื่องบรรจุขวด (บรรจุเย็นในสภาวะปลอดเชื้อ) ระดับ 1” จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นการสร้างระบบประกันคุณภาพฝีมือและทักษะของพนักงานผู้ควบคุมเครื่องบรรจุสายการผลิต (CAF-Filler Operator)

4. การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ
โออิชิ มีการทำวิจัยและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด โดยนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
4.1 การปรับลดปริมาณน้ำตาล
เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิมีการปรับลดน้ำตาล เช่น ชาเขียวโออิชิ รสแตงโม รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรหวานน้อย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice Logo) จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์ล่าสุดได้แก่
- ชาเขียว โออิชิ ฮันนี่เลมอน น้ำตาล 0%: ชาเขียว โออิชิ ฮันนี่เลมอน เป็นรสชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นรสชาติที่ลูกค้าคุ้นเคยมาอย่างยาวนาน โออิชิ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ชาเขียว โออิชิ ฮันนี่เลมอน น้ำตาล 0% ตอบกระแสผู้บริโภคที่ดูแลใส่ใจสุขภาพ และความกังวลใจในการบริโภคน้ำตาล โดยมีจุดเด่นที่รสชาติอร่อย สดชื่น และดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นแบบไร้น้ำตาล จึงดื่มได้บ่อยแบบไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาล ผลิตจากยอดอ่อนใบชาคุณภาพสูง อุดมไปด้วยประโยชน์จากคาเทชิน และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งแท้เฮียกขะมิทสึจากประเทศญี่ปุ่น ลงตัวกับความเปรี้ยวของเลมอนชั้นดี ที่สำคัญมีสารคาเทชินจากใบชาคุณภาพ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกันและชะลอความเสื่อมของร่างกาย
- ชาเขียว โออิชิ รสต้นตำรับ น้ำตาล 0% ให้ความอร่อย สดชื่น แบบไม่มีน้ำตาล กับรสชาติที่คุ้นเคย ดูแลตัวเองง่ายๆ ด้วยประโยชน์เต็มขวด ทั้งสารคาเทชินจากใบชาคุณภาพ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิคุ้มกัน ดีต่อสุขภาพการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ สายสุขภาพมั่นใจได้
- โออิชิ โกลด์ วาโคฉะ: ชาญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมพันธุ์หายากและมีเฉพาะช่วงเวลาสั้น ๆ ผ่านการคัดสรรเฉพาะ
ยอดอ่อนใบชาที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ให้ได้กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว รสเข้ม นุ่ม ลึก ดื่มง่าย พร้อมมีสารทีเอฟลาวินที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน พร้อมมีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย อีกทั้งน้ำตาลน้อย มีสองรสชาติ ได้แก่ สูตรเลมอนดีไลท์ รสเปรี้ยว หวานน้อย แคลอรี่ต่ำ และสูตรไม่มีน้ำตาล
- โออิชิ ชาคูลล์ซ่า รสองุ่นเคียวโฮ: ชาเขียวโซดาซ่า เพิ่มความอร่อย ซ่า หอม จากกลิ่นองุ่นเคียวโฮ ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาล การันตีด้วยการได้รับเครื่องหมาย “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” (Healthier Choice)
ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง “สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ” แล้ว ได้แก่ ชาเขียวโออิชิ รสต้นตำรับ ชาเขียวโออิชิ
รสข้าวญี่ปุ่น ชาเขียวโออิชิ โกลด์ เกียวคุโระ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ ชาเขียวโออิชิ โกลด์เก็นไมฉะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ ชาเขียวโออิชิ โกลด์ คาบูเซฉะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ ชาเขียวโออิชิ โกลด์ เซนฉะผสม
มัทฉะ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ โออิชิ โกลด์ วาโคฉะ ชาเขียวโออิชิ พลัสซี กลิ่นส้มผสมวุ้นมะพร้าว ชาเขียวโออิชิ รสแตงโม ชาเขียวโออิชิ รสแอปเปิ้ลฮันนี่ สูตรไม่มีน้ำตาล และชาเขียวโออิชิ ชาคูลล์ซ่า รสองุ่น เคียวโฮ
4.2 การปรับลดปริมาณโซเดียม
ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานโออิชิ อีทโตะ ได้แก่ เกี๊ยวซ่าซุปมิโสะ และเกี๊ยวซ่าซุปสุกี้ยากี้ มีการปรับลดปริมาณโซเดียมลงจากสูตรเดิม นอกจากนั้น ยังคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารพร้อมทาน กลุ่มเบนโตะ (ราเมน
พร้อมทาน) ให้ปราศจากผงชูรสและวัตถุกันเสีย พร้อมเตรียมขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในอนาคต
4.3 การเพิ่มสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ
• ชาเขียวโออิชิ พลัสซี ตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่และเทรนด์รักสุขภาพ โดยเพิ่มประโยชน์จากวิตามินซี 200% ซึ่งเป็นปริมาณเท่ากับเครื่องดื่มผสมวิตามินซีที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาด ซึ่งวิตามินซีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ขณะที่ชาเขียวมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระ พร้อมได้ความอร่อยและความสนุกจากวุ้นมะพร้าว มี 2 รสชาติ ชาเขียวกลิ่นองุ่นเคียวโฮผสมวุ้นมะพร้าวและวิตามินซีและชาเขียวกลิ่นส้มผสมวุ้นมะพร้าวและวิตามินซี
• ชาเขียว โออิชิ โกลด์ เก็นไมฉะ วิตามินบี 1 บี 6 และ บี 12 สูง: ชาข้าวคั่วญี่ปุ่นที่ผสานคุณประโยชน์จากชาข้าวคั่วญี่ปุ่นและวิตามินบี ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง พร้อมประโยชน์เรื่องผ่อนคลายความเครียดจากแอล-ธีอะนิน ประโยชน์ที่พบได้ในชาเขียว มี 2 รสชาติ ได้แก่ สูตรไม่มีน้ำตาลและสูตรดีไลท์ (หวานน้อย)
• เมนูอาหารจากโปรตีนจากพืช (Plant-Based Protein): มีการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำจากโปรตีนจากพืช (Plant-Based Protein) อาทิ ถั่วลันเตาสีทอง ถั่วเหลือง (Non-GMO) เห็ดหอมและข้าวที่ให้โปรตีนสูง
เพื่อให้บริการลูกค้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ได้แก่ เมนูราเมนผัดซอสโหระพาเจ จำหน่ายที่ร้านโออิชิ ราเมน
• เมนูที่นำ ซี ซุปปลาทูน่าสกัด มาทำเป็นส่วนผสมในเมนู ซี ซุปปลาทูน่าสกัด ยูสุ ซารุ ราเมน เทมปุระโดยเป็นเมนูพิเศษจำหน่ายที่ร้านโออิชิ ราเมน เฉพาะช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2565
• แซนวิชผสมธัญพืช: โออิชิ อีทโตะ สร้างสรรค์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแซนวิชที่ผสมธัญพืชต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ถั่วเหลือง มอลต์ ได้แก่ แซนวิชธัญพืชไส้อกไก่รมควันซอสบาร์บีคิว แซนวิชผสมธัญพืชทูน่าไข่หวานโนริสาหร่าย แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่รมควันสลัดไข่ผสมเวย์ แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่ซอสทงคัตสึ แซนวิชผสมธัญพืชไส้ทูน่าวาซาบิมาโย ด้วยคุประโยชน์แบบเน้น ๆ จากขนมปังแซนวิช สูตรธัญพืช (ผลิตจากธัญพืชคัดพิเศษนานาชนิด ข้าวสาลี – ข้าวบาร์เลย์ – ถั่วเหลือง) มาจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด แซนวิชผสมธัญพืชไส้อกไก่ซอสสไตล์ญี่ปุ่น มาพร้อมไส้แน่น ๆ อกไก่เนื้อนุ่ม ผสมผสานซอสที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเหมาะสำหรับยามเช้าหรือรองท้องระหว่างวัน
4.4 การหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์
โออิชิ เลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ในการประกอบอาหารทุกชนิด