การบริหารจัดการขยะอาหาร

โออิชิดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารมาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอาหารมาโดยตลอด ขยะอาหารของทางโออิชินั้นจะแบ่งออกเป็น Food Loss ได้แก่เศษอาหารที่เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตทั้งสี่แห่งของโออิชิ ไม่ว่าจะเกิดจากการตัดแต่งเนื้อ-ผัก เศษขนมปัง กากชา และอื่นๆ และ Food Waste ที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหาร
ไทยเบฟที่เป็นบริษัทแม่ของโออิชิ ได้ให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 12.3 ที่เรียกร้องให้ทั่วโลกลดปริมาณขยะอาหารลง 50% ภายในปี 2573 โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ขยะอาหารของบริษัทเป็นศูนย์ในปี 2573 โออิชิได้วางแผนและดำเนินการหลายๆ อย่างเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ตามกำหนด อันได้แก่

- การบริจาคขยะอาหารทั้งหมดของโรงงานบ้านบึงเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์และไปทำสารปรับปรุงดิน
- การบริจาคขยะอาหารทั้งหมดของโรงงานนวนครและวังม่วงเพื่อนำไปผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง
- การบริจาคอาหารที่ยังรับประทานหรือปรุงประกอบได้ เช่นเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ปูอัด ลูกชิ้น ผัก ผลไม้ และอาหารทอดจากร้านอาหารในเครือโออิชิ ในโครงการ “รักษ์อาหาร” ของมูลนิธิ สโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS Thailand)
- โครงการ #กินหมดเกลี้ยง Challenge ที่ดำเนินการที่ร้านชาบูชิ 156 สาขาทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคช่วยกันลดขยะอาหาร

นอกจากนี้ โออิชิยังได้วางแผนการด้านขยะอาหารเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าต่อไป