การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โออิชิ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร และการกำกับดูแลก่อให้เกิดโครงสร้างสำคัญระหว่างฝ่ายจัดการคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกลไกในการกำหนดวัตถุประสงค์ แนวทางของการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืน

โออิชิให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสะท้อนถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้าน การกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

จากความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A+ จากการมีผลการดำเนินงานที่ดี ประกอบกับการมีตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับเครดิตแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท ทริสเรทติ้ ง จำกัด (“ทริสเรทติ้ง”) อีกทั้งยังได้รับคะแนนตามผลสำรวจ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 ในระดับดีเลิศ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สำคัญขององค์กร