การบริหารจัดการพลังงาน

โออิชิ มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางเป้าหมายให้โรงงานทั้งหมดในเครือใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% ภายในปี 2573 ดังนั้น โออิชิจึงได้ดำเนินการทั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ โดยติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องดื่มของโออิชิทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 version 2018 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงาน แนวทางการบริหารจัดการ ผลลัพธ์ปี 2565
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีปรับปรุงระบบต้นกำลัง โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊ม ในระบบการผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) ให้สอดคล้องกับอัตราการใช้งานลดไฟฟ้า 134,822 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ปรับปรุงระบบต้นกำลัง โดยติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบทำน้ำเย็นลดไฟฟ้า 506,590 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน โดยติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แทนการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Water Cooled Chiller System)ลดไฟฟ้า 665,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง UHT ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตต่อเนื่องได้นาน ช่วยลดความถี่การทำความสะอาด โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning in Place)ลดไฟฟ้า 525,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง UHT ปรับปรุงติดตั้ง New Chiller 38TR เพื่อใช้งานในช่วง Low Load ลดไฟฟ้า 126,154 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง UHT ปรับปรุงโดยเปลี่ยนใบพัดของ Cooling Tower ประสิทธิภาพสูงลดไฟฟ้า 43,353 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ด้วยการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 version 2018 โออิชิจึงได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานผลิตเครื่องดื่มในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวระดับ 4 (Green Industry Level 4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของการประกอบกิจ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร