บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นที่ทราบกันดีว่าพลาสติกนั้นเป็นวัสดุที่มีราคาย่อมเยาและสะดวกในการผลิต แต่ในขณะเดียวกัน พลาสติกต้องการการจัดการหลังการบริโภคที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยเพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพราะพลาสติกนั้นใช้เวลานานนับร้อยปีกว่าที่จะย่อยสลายไปได้เองในธรรมชาติ นั่นคือที่มาของ 3R ได้แก่การลดการใช้พลาสติก (Reduce) การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคกลับมาซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) แต่ในขณะเดียวกัน การที่จะนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการแยกขยะมาอย่างเหมาะสมด้วย เพื่อที่จะได้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้
โออิชิให้ความสำคัญกับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ในทุกกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจอาหาร: ทั้งในส่วนของร้านอาหารและอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน ได้ปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืนด้านบรรจุภัณฑ์ 4 มิติ ได้แก่
- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชนิดที่สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้
- ลดปริมาณการใช้พลาสติกผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ได้
โดยในปี 2564 ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน โออิชิ อีตโตะ สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 100% และจากแนวทางดังกล่าว ร้านอาหารโออิชิสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 3.46 ตัน จากการดำเนินการต่างๆ ดังนี้
- ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Polylactic Acid – PLA) เช่น ถ้วยไอศกรีม แก้วน้ำ ฝา หลอด และช้อน
- ศึกษาการใช้หลอดกระดาษเพื่อทดแทนหลอดพลาสติก เพื่อเป็นทางเลือกในกรณีกฎหมายบังคับใช้ในปี 2565
- เริ่มใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuseable) ได้แก่ ถุงผ้า
- ลดความหนาชั้นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ของอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ราเมนแช่แข็งสามารถลดความหนาของชั้นฟิล์ม LLDPE ได้ครบ 100%
- บรรจุภัณฑ์ของโออิชิ อีตโตะ กลุ่มแซนวิชแช่เย็นใช้ฟิล์มประเภทพลาสติกเดี่ยว (Mono-material) เพื่อสามารถนำไปย่อยสบายได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแยกชนิดฟิล์ม ช่วยลดขั้นตอนและลดการใช้พลังงานในการแยกชนิดฟิล์ม

ธุรกิจเครื่องดื่ม:
- ปรับลดน้ำหนักพรีฟอร์มที่ใช้ในการผลิตขวดเครื่องดื่มโออิชิกรีนที
- พัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ PET
- เปลี่ยนขวดชาเขียวโออิชิกลิ่นองุ่นเคียวโฮสีม่วงมาเป็นขวดใส เพื่อช่วยในการนำขวดกลับมารีไซเคิลได้

ในการดำเนินการด้านบรรจุภัณฑ์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการทดลองและทดสอบอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้มาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและยังคงรักษาความสะอาด ปลอดภัย ความสวยงาม และความทนทานของบรรจุภัณฑ์ไว้ได้ด้วย