การบริหารจัดการพลังงาน

โออิชิบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ โดยติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Environmental Management Standard) ซึ่งโรงงานผลิตเครื่องดื่มของโออิชิทุกโรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 version 2018 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้


โรงงานแนวทางการบริหารจัดการผลลัพธ์
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีปรับปรุงระบบต้นกำลัง โดยติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊ม ในระบบการผลิตน้ำ RO (Reverse Osmosis) ให้สอดคล้องกับอัตราการใช้งานลดไฟฟ้า 100,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ปรับปรุงระบบต้นกำลัง โดยติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบทำน้ำเย็นลดไฟฟ้า 60,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงาน โดยติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แทนการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Water Cooled Chiller System)ลดไฟฟ้า 700,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
สายการผลิตเครื่องดื่มแบบบรรจุกล่อง UHT ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตต่อเนื่องได้นาน ช่วยลดความถี่การทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning in Place)ลดไฟฟ้า 500,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีปรับปรุงการนำลมที่เหลือจากกระบวนการเป่าขวดหมุนเวียนกลับมาใข้ในระบบต้นกำลังลดไฟฟ้า 240,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ปรับปรุงด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตจาก Solar Rooftop แทนไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 1,121,048 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ให้สามารถผลิตสินค้าได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น ช่วยลดความถี่การทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน (Cleaning in Place) ลดไฟฟ้า 80,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ลดเชื้อเพลิง (Natural Gas) 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
โรงงานโออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส (ครัวกลาง) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีปรับปรุงด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตจาก Solar Rooftop แทนไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 1,024,496 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยลดการใช้ลมในขั้นตอนการลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวร้อนลดไฟฟ้า 30,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ด้วยการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 version 2018 โออิชิ จึงได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยโรงงานผลิตเครื่องดื่มในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีเขียวระดับ 3 (Green Industry Level 3) ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม