การบริหารจัดการน้ำ

เนื่องด้วยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสำหรับธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โออิชิจึงมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ โออิชิยังปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย มีระบบมาตรฐานสากลในการกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ รวมถึงควบคุมมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งจนมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง

โออิชิได้รับใบประกาศเกียรติคุณการรับรองการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (WFP) จากสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ชาเขียวญี่ปุ่น โออิชิ กรีนที รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ขนาด 380 มิลลิลิตร จากการประเมินปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเหมาะสมและผ่านการประเมินและรับรองค่าฟุตพริ้นต์การขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Footprint)

ในปี 2564 โออิชิ บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

{{TABLE}}