จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โออิชิดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยและรับฟังข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะส่งเสริมและเกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ