การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

นอกจากความใส่ใจในทุุกขั้นตอนและทุุกกระบวนการของการจัดหาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพแล้ว โออิชิยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุุณภาพและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

(1) การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน
โออิชิคัดเลือกคู่ค้าที่มีธรรมาภิบาล มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโออิชิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม ดังนั้น การคัดเลือกคู่ค้าใหม่ทุกรายจึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความโปร่งใส มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม แสดงข้อมูลสินค้าที่มีส่วนประกอบของยีนส์ดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) และแสดงข้อมูลสินค้าที่มีส่วนประกอบไขมันทรานส์ (Trans Fat) เพื่อกำหนดแนวทางการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค

นอกจากนั้น การจัดซื้อจัดจ้างมีการตรวจสอบ เปรียบเทียบราคากับคุณภาพ เนื่องจากมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการสรรหาหรือพัฒนาคู่ค้ารายใหม่หรือแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ มีการรวมปริมาณการจัดซื้อในแต่ละคราวให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสนใจให้กับคู่ค้า สร้างโอกาสในการแข่งขัน เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคา เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่จัดหามานั้นมีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมหมั่นทบทวนราคาสินค้าและวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจัดซื้อมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะของตลาดอยู่เสมอ

(2) หลักเกณฑ์สำคัญในการคัดเลือกคู่ค้า
- มีข้อกำหนด นโยบาย และคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโออิชิ และมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
- มีผลตรวจรับการรับรองสินค้าจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบรับรองตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจัดเก็บ การจัดส่ง การบริหารจัดการ และการคัดกรองของเสีย
- มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถจัดหาวัตถุดิบให้ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

(3) การพัฒนาคู่ค้าอย่างยั่งยืน
โออิชิส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างผลประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งระบบของห่วงโซ่อุปทาน เพื่่อให้บรรลุุเป้าหมายและเติบโตไปพร้อมกับโออิชิอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการ มีการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม