oishi-biztoro

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ด้วยอาหารแนว Fast Casual ในบรรยากาศสบายๆ ภายใต้แนวคิดที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิต ด้วยอาหารญี่ปุ่นรสชาติอร่อยที่คุณคุ้นเคย สะดวก รวดเร็ว และราคาคุ้มค่า ถูกใจทั้งคนชอบทานเส้นหรือข้าว ด้วยเมนู ราเมน และ ดงบุรี “อร่อยเส้น อิ่มข้าว ฟินเหมือนกินที่ญี่ปุ่น” และยังมีอาหารทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่น หลากหลายเมนูพร้อมให้คุณอิ่มอร่อย ที่ร้านโออิชิ บิซโทโระ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8 Gallery Thumb 9 Gallery Thumb 10 Gallery Thumb 11 Gallery Thumb 12

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

มีความเข้าใจระบบแฟรนไชส์ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานของทางแบรนด์ได้อย่างเคร่งครัด

มีความพร้อมทางด้านเงินลงทุนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงาน

มีความพร้อมทางด้านบุคลากร

มีใจรักการบริการมีความอดทน

รูปแบบและลักษณะที่ตั้งของร้าน

พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานีบริการน้ำมัน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม ควรมีพื้นที่ 45 ตร.ม. ขึ้นไป

พื้นที่ขอจัดตั้งร้านต้องอยู่ในบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น อย่างน้อย 50,000 คน ในรัศมี 3 กิโลเมตร

ในกรณีที่พื้นที่ที่เสนอพิจารณาอยู่ในอาคารหรือโครงการ ต้องแนบแปลนโครงการ รูปแบบ และ พร้อมทั้งระบุจุดที่ตั้งร้าน

พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

พื้นที่ตั้ง สามารถเข้าออกได้โดยสะดวก และมีที่จอดรถสำหรับลูกค้า

เงินลงทุนก่อสร้าง และอุปกรณ์ภายในร้าน และค่าสิทธิ

Category Terms
ขนาดพื้นที่ 45 - 65 ตรม
ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ, ค่าอุปกรณ์ภายในร้าน 2,500,000 - 3,500,000 บาท
ค่าออกแบบ 60,000 บาท
ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน* 80,000 บาท
หลักประกันสัญญาแฟรนไชส์ 100,000 บาท
ค่า แฟรนไชส์ 500,000 บาท
รวมเงินลงทุนเบื้องต้น** 3,140,000 บาท
Royalty Fee 5% ของยอดขายรายเดือน
Marketing Fee 3.5% ของยอดขายรายเดือน
ค่าเช่าเครื่อง Point of Sales (POS) ประมาณ 24,000 บาทต่อปี
อายุสัญญา 5 ปี

*ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน หมายรวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าสำรวจพื้นที่
**ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการเข้าสู่การเป็นเจ้าของร้าน

ขั้นตอนที่ 1

ยื่นแจ้งความจำนงขอเปิดร้าน Oishi Biztoro ผ่านทาง Website หรือกรอกเอกสารใบสมัครและส่งมาตามอีเมล์ที่ระบุไว้

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก การคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครและพื้นที่ที่นำเสนอเปิดร้าน

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์การสมัตรแล้ว ทางโออิชิจะประสานงานติดต่อกับทางผู้สมัคร โดยแจ้งทางอีเมล์ตามในใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 4

ลงนามใน Letter of Intent เพื่อยืนยันเงื่อนไขการทำแฟรนไชส์เบื้องต้น และจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำสัญญาแฟรนไชส์ต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์ และเข้ารับการอบรมที่ร้าน เป็นเวลา 30 วัน ทำการออกแบบร้านดำเนินการตกแต่งและก่อสร้างร้าน

ขั้นตอนที่ 6

เปิดร้าน Oishi Biztoro

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์

สิทธิการใช้แบรนด์

สิทธิในการใช้ระบบ POS

สิทธิในการใช้สูตร และซื้อวัตถุดิบในราคาพิเศษ

สิทธิในการใช้คู่มือการปฏิบัติการ

สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด

สิทธิในการใช้รูปแบบร้านตามมาตรฐานของแบรนด์

สิทธิในการเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการร้าน

สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือ ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน และช่วงเปิดร้าน

ข้อควรทราบ

  1. ผู้สนใจลงทุนเป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ทางโออิชิพิจารณา ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าท าสัญญาจองหรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ ก่อนที่ทางโออิชิ จะอนุมัติให้สิทธิ แฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน Oishi Biztoro พร้อมแนบเอกสาร (ดาวน์โหลด) และรูปถ่ายของพื้นที่ที่นำเสนอ และส่งมาทางอีเมล์ Nongluck.k@oishigroup.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ คลิก
  3. ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้สนใจลงทุน หลังจากนั้น ทางบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพื้นที่ไปยังผู้สนใจลงทุนทาง E-mail ตามที่ระบุไว้ในในสมัคร ในกรณีที่ผลการพิจารณาอนุมัติ ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิฯ ทราบ
  4. ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็น ชอบจากทางบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
  5. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องดำเนินการเปิดร้านภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์ หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่กำาหนด ทางบริษัทฯ สามารถพิจารณายกเลิกการให้สิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และช าระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้าน ตามรายการที่ทางบริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อน ดำเนินการเปิดร้าน
  7. ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน จึงจะ ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ
  8. ร้าน Oishi Biztoro บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ Oishi Biztoro จะต้องให้ความร่วมมือกับทางบริษัทฯ และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา แฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด
  9. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทราบล่วงหน้า