ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร

โออิชิใส่ใจและให้ความสำคัญกับผู้บริโภคด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ มีความคุ้มค่า และการให้บริการที่ปลอดภัย รวมทั้งการให้ความรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์คอยดูแลลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการที่ปลอดภัย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2564 โออิชิจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ดังนี้
- ตรวจสอบสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจโรคโควิด-19
- พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากและถุงมือขณะปฏิบัติงาน และทำความสะอาดมืออย่างน้อยทุก 30 นาที ส่วนพนักงานแคชเชียร์หลังจากรับเงินทอนแล้วให้ฉีดแอลกอฮอล์ที่มือทุกครั้ง
- คัดกรองลูกค้าที่หน้าร้านด้วยการวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ
- จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับลูกค้าที่จุดเข้า-ออก และบริเวณต่าง ๆ ในร้าน
- จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
- อุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการบริเวณเคาท์เตอร์มีการเปลี่ยนใหม่ทุก ๆ ชั่วโมง รวมถึงมีมาตรการเข้มงวดในการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ
- ทำความสะอาดพื้น ทางเดิน และเคาน์เตอร์ต่าง ๆ ภายในร้านด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
- จัดทำระบบสั่งอาหารไร้สัมผัส (QR Order) ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดจากพนักงานหรือโต๊ะที่นั่งด้วยสมาร์ทโฟน ลูกค้าสามารถเลือกดูเมนูอาหารที่แสดงในโทรศัพท์ลูกค้า และกดสั่ง จากนั้นระบบจะทำการส่งรายการเข้าครัวเพื่อจัดเตรียมตามข้อมูลที่ได้รับ
- จ่ายเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) เป็นอีกทางเลือกในการชำระค่าอาหารทั้งสำหรับการมารับประทานที่ร้านและจัดส่งถึงบ้าน โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนใบแจ้งยอด ซึ่งจะแสดงจำนวนยอดเงินที่ต้องทำการชำระได้ทันทีเมื่อทำการสแกนเสร็จสิ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งกับลูกค้าอีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำรายการให้แก่ร้านค้า รวมไปถึงช่วยลดการจัดการเงินสด และเวลาทำธุรกรรมที่สั้นลง

(2) คุณภาพและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ
สำหรับร้านอาหารโออิชิ เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย และคุ้มค่ากับผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และราคา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยให้บริการอาหารทั้งในรูปแบบบุฟเฟต์ที่มีอาหารให้เลือกหลากหลายและไม่จำกัดปริมาณการรับประทาน ในระดับราคาที่เหมาะสม และการให้บริการแบบสั่งตามรายการอาหาร หรือ a la carte ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงและพร้อมทานโออิชิ อีทโตะ และเครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ มีการคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ดีเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย รวมถึงมีการพัฒนาและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคจึงสามารถไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าของโออิชิได้ว่ามีความคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาอย่างแท้จริง

(3) การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโออิชิ จะมีการแสดงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากลและตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตลอดจนได้แสดงเครื่องหมายให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เช่น ข้อมูลด้านสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ผ่านการแสดงฉลาก GDA, Nutrition Table, คุณประโยชน์จากสารอาหาร และการแสดงสัญลักษณ์ Healthier Choice Logo

(4) การสื่อสารการตลาดและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
โออิชิมีการมอบสิทธิพิเศษด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ผ่านรูปแบบการแสดงข้อความบนมือถือของลูกค้า (Push notification) ให้กับสมาชิกของ BevFood Application และ/หรือ E-Coupon โดยสามารถเลือกส่งไปยังฐานสมาชิกทั้งหมด หรือ เฉพาะบุคคล / กลุ่ม ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละรายการส่งเสริมการตลาด ขณะเดียวกันมีการจัดระบบ Centralized Database เพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA) โดยข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อภายนอกและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกิดประโยชน์กับตัวผู้บริโภค

(5) การสำรวจความพึงพอใจและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
โออิชิมีการจัดทำ QR Survey ท้ายใบเสร็จรับเงินร้านอาหาร เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าที่แสดงความคิดเห็น แนะนำ และติชม โดยหากมีข้อใดที่ลูกค้าให้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด จะมีอีเมล์แจ้งไปยังร้านที่ให้บริการในทันทีเพื่อทำการแก้ไขปัญหาและแจ้งผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนดไว้ในแต่หัวข้อ ทุกความคิดเห็นจึงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะถูกนำมาวิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง และช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น